Klub Malucha "Baśniowa Przystań" w Zalesiu Królewskim

Cel projektu:

Wzrost liczby miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Świekatowo i zwiększenie szans na zatrudnienie/utrzymanie zatrudnienia 24 osób rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu gminy Świekatowo poprzez utworzenie 24 miejsc opieki w klubie dziecięcym w Świekatowie do 30.06.2022 r.

Okres realizacji:

od 2020-10-01 do 2023-06-30

Dofinansowanie:

775 157,50

Grupa docelowa:

1) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka/przebywają na urlopie wych. w rozumieniu KP,

2) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

W rezultacie projektu zostaną osiągnięte:

a) kluczowe wskaźniki produktu:

- liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 24 miejsca

- liczba osób opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie – 24 osoby

b) kluczowe wskaźniki rezultatu:

- liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – 14 osób

- liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 10 osób

- liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu – 24 miejsca

 Wszystkie niezbędne dokumety znajdą Państwo na ogólnodostępnym dysku: 

https://drive.google.com/drive/folders/14fDbgk_n6x7GdHzO5VLlYdEXAMipyVAr?usp=sharing